ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ของอบต.ร่องฟอง

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
การประเมินความเสียงเพื่อการป้องกันการทุจริต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561