ประวัติองค์กร
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
       - รายงานทางการเงิน
       - แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผล
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
      - แผนการดำเนินงาน
      - แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
 
รายงานทางการเงิน อบต.ร่องฟอง
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(update 15/05/2563)  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
(update 09/03/2563)  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(update 07/02/2563) งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
(update 06/01/2562) งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
(update 09/12/2562)  งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน2562
(update 07/11/2562)  งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update 06/01/2563)  งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2562