โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
นโยบายการบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ร่องฟอง
ประกาศคณะกรรมการกลางให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
หลักเกณฑ์การนำวันปฏิบัติงานมาประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่ง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561