ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการประชาชน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน / ราย
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62 
ม.ค.63 
ก.พ.63 
มี.ค.63 
เม.ย.63 
พ.ค.63 
มิ.ย.63 
ก.ค.63 
ส.ค.63 
ก.ย.63
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1,029 ราย
1,029 ราย
1,027 ราย
1,026 ราย
1,027 ราย
1,026 ราย
1,030 ราย
1,040 ราย
1,040 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
182 ราย
182 ราย
183 ราย
181 ราย
182 ราย
182 ราย
182 ราย
182 ราย
184 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
10 ราย
10 ราย
10 ราย
10 ราย
10 ราย
10 ราย
10 ราย
10 ราย
10 ราย
ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ผู้ชำระภาษีป้าย
-
-
-
-
21 ราย
49 ราย
การขออนุญาตก่อสร้าง
4 ราย
3 ราย
5 ราย
2 ราย
3 ราย
4 ราย
4 ราย
3 ราย
การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำ
16 ลบม.
44 ลบม.
52 ลบม.
48 ลบม.
52 ลบม.
92 ลบม.

 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
ประจำปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564 
2565
2566 
2567 
2568 
2569
2570 
2571
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
875 ราย
905 ราย
1,014 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
200 ราย
186 ราย
185 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
10 ราย
10 ราย
10 ราย
ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
358 ราย
354 ราย
359 ราย
ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่
653 ราย
483 ราย
507 ราย
ผู้ชำระภาษีป้าย
94 ราย
104 ราย
101 ราย
การขออนุญาตก่อสร้าง
18 หลัง
32 หลัง
20 หลัง
การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำ
-
-
364 ลบม.