ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  974 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  976 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  983 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  991 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  998 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  1,004 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  1,011 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  1,008 ราย
เดือนมิถุนายน 2562     จำนวน  1,010 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  200 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  198 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  194 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  192 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  191 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  190 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  190 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  189 ราย
เดือนมิถุนายน 2562     จำนวน  189 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  10 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  10 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  10 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  10 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  10 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  10 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  10 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  10 ราย
เดือนมิถุนายน 2562     จำนวน  905 ราย
ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  0 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  0 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  0 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  4 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  153 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  106 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  59 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  15 ราย
 
ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  0 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  0 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  0 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  16 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  315 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  74 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  195 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  49 ราย
 
ผู้ชำระภาษีป้าย เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  0 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  0 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  0 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  7 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  40 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  33 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  9 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  6 ราย
 
การขออนุญาตก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2561        จำนวน  3 ราย
เดือนพฤศจิกายน 2561  จำนวน  3 ราย
เดือนธันวาคม 2561      จำนวน  1 ราย
เดือนมกราคม 2562      จำนวน  6 ราย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562   จำนวน  2 ราย
เดือนมีนาคม 2562       จำนวน  2 ราย
เดือนเมษายน 2562      จำนวน  1 ราย
เดือนพฤษภาคม 2562   จำนวน  3 ราย
เดือนมิถุนายน 2562     จำนวน  1 ราย
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  905 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน  186 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  10 ราย
 
ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน   354  ราย
ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน   483  ราย
ผู้ชำระภาษีป้าย จำนวน   104  ราย
   
การขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน  32 ราย
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  875  ราย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน  200 ราย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  10 ราย
 
ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน  358  ราย  
ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน  653  ราย
ผู้ชำระภาษีป้าย จำนวน   94  ราย
   
การขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน   ราย