ประวัติองค์กร
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
       - รายงานทางการเงิน
       - แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผล
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
      - แผนการดำเนินงาน
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      - แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
 
 

นายรวิฉัตร  ชรากาหมุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 

นายเวหา  คำเหมือง
หัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)

นางวารินทร์ อินต๊ะนอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุภัคจิรา  สิงห์คำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปภาวรินทร์  กาทองทุ่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.พยุงศักดิ์ เอี่ยมละมัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวณัฐยาน์ สีทิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทศพล  แอบแฝง
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกฤติญาดา ป่งแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัลลภ ลือโฮ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวปียารัตน์ เทียนจักร์
แม่ครัว

นายรังสรรค์  ภู่น้อย
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระพงษ์ อิสสระเสรี
พนักงานดับเพลิง

นางสาวภะระดา  ตันสมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

นายพงษ์สุริยันต์  แอบแฝง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

นางสาวกนกวรรณ  มูลเกษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปรีดารัตน์  เทพรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวกิตติยา ถิ่นสุข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางณัฐธิกร  มาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นางผ่องพรรณ  เหมืองจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางกนกพร  อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอดิศร  ม่วงคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายยุทธนา  หมดมลทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพโรจน์  หมื่นโฮ้ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายกิตติศักดิ์ ลือโฮ้ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายโชคชัย วงศ์ฉายา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า)

 

 

 

 

 

 
 
 

นางมลฤดี  ลือโฮ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสุชัญญา กาทองทุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเรียมพร  ลือโฮ้ง
ครูชำนาญการ

นางศศิวิไล  เหมืองใจมา
ครูชำนาญการ

นางเรณู  จินะโสต
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา  มาอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวอรอุมา  คำยวง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจุรีมาศ  สีคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวกรรณภัทร ธนานุศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นายศักดิ์สุริยา  แอบแฝง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุทธีรัตน์  ศิริสมาวรรณกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ กาศสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายนิกร  โพดี
พนักงานขับรถยนต์

นายกี้ บุญศัพย์
คนงานประจำรถเก็บขยะ

นายชาติชาย  บุตรชา
คนงานประจำรถเก็บขยะ(จ้างทั่วไป)

นายเจณรงค์ เสนาธรรม
คนงานประจำรถเก็บขยะ(จ้างทั่วไป)

นายเกรียงศักดิ์  บุญศัพย์
คนงานประจำรถเก็บขยะ(จ้างทั่วไป)นางสาวอรทัย  ถอนอก

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนากร  ถาธนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ