ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(UPDATE 24/02/63) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ)
หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 24/02/63) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประธาน
ซอย 22 ขวา ด้าน LT หมู่ที่ 2 เซื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 20/01/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4
(UPDATE 2/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(UPDATE 23/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
(UPDATE 16/08/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน                                          เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตารางแสดงงบประมาณ
(UPDATE 7/08/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน               เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตารางแสดงงบประมาณ
(UPDATE 6/07/62) ประกาศ!!!  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
(UPDATE 19/07/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตารางแสดงงบประมาณ
(UPDATE 7/06/62) ประกาศ!!!  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
(UPDATE 29/04/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 18/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 ยาว 44 เมตร บ้านร่องฟอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 3/01/62) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 ยาว 44 เมตร บ้านร่องฟอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(update2/3/61)   ประกาศการจัดหาพัสดุ โดยวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.๔ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(update2/3/61)  ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมเสนอราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(update9/08/60)  ประกาศ  การสอบราคาดำเนินกาจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ บัดนี้ ได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว
(update31/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(update31/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๔
(update20/07/60)  ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง มีความประสงค์จำดำเนินการจัดหาพัสดุโดย
วิธีสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ

(update18/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ  ๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำชำ ม.๔ อ.เมือง จ.แพร่
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.๓ เชื่อม ม.๑ อ.เมือง จ.แพร่
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.๔ อ.เมือง จ.แพร่
๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.๔ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่

   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(update 23/9/2558) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการจัดหารถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮโดรลิคพร้อมติดกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...รายละเอียด.. 
(update 21/9/2558) ประกาศรายงานผลพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสายแบบระบบไร้สาย จำนวน ๙ จุด  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...รายละเอียด.. 
 (update 4/9/2558) ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสายแบบระบบไร้สาย จำนวน ๙ จุด 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 ...รายละเอียด.. 
(update 11/8/2558) ประกาศ รายงานผลพิจารณาสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...รายละเอียด.. 
(update 23/7/2558)  ประกาศสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...รายละเอียด.. 
(update 16/7/2558)  ประกาศรายงานผลพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ...รายละเอียด.. 
ประกาศสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5 
2.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาประจำตำบลร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยการถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
รายละเอียด ปล.4 ปล.5
(update 26/12/2557)  ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ....รายละเอียด.. 
(update 11//8/2558)  ประกาศรายงานผลพิจารณาสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...รายละเอียด.. 
(update 23/7/2558)  ประกาศฯสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘...รายละเอียด.. 
(update 16/7/2558)  ประกาศรายงานผลสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ...รายละเอียด.. 
(update 29/6/2558)  ประกาศฯสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร
่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5 
2.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาประจำตำบลร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยการถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
รายละเอียด ปล.4 ปล.5
4.ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5    ...รายละเอียด..