สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเรื่อง 
ประกาศเรื่อง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   
ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558