สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปี
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ประกาศเรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเรื่อง  สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเรื่อง  สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเรื่อง  สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประกาศเรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562    
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561    
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561  
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2561    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560    
       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙    
ประกาศเรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙