ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(update 14/02/63) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ)
หมู่ที่ 2 ตำลบน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 14/02/63) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทาน
หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) โครงการก่อสร้างราวกันภัย หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) โครงการก่อสร้างราวระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) โครงการก่อสร้างราวระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) โครงการก่อสร้างราวระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) โครงการก่อสร้างราวระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(update 24/05/62) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.4 ต.น้ำชำ
(update 4/04/62) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย)                               - คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
(update 4/04/62) โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ม.3 ต.น้ำชำ
(update19/11/61) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update19/11/61) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ
(update19/11/61) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ (เริ่มจากบ้านนางบัวแฝง - บ้านนางสว่าง)
(update19/11/61) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ (เริ่มจากบ้านางแสงเวียน - นางนิภา)
(update19/11/61) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ (เริ่มจากบ้านนางสมบูรณ์ - นางหลั่น)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(update27/6/61)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ
(update27/6/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  โครงการก่อสร้างรั้วสระน้ำสนามกีฬาตำบลร่องฟอง .
(update27/6/61)  โครงการถมดินสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ
(update27/6/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 เชื่อมต่อ หมูที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  โครงการก่อสร้างรั้วสระน้ำสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  โครงการถมดินสนามกีฬาตำบลร่องฟอง

(update2/3/61)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.๔ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่

(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง (1)
(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง (2)
(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ร่องฟอง ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)  โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตรฝายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ
(update25/1/61)  โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)  โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)  โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)  โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(update22/1/61)  โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อทดแทนฝาเดิมที่ชำรุด เสียหาย จำนวน 340 ฝา
(update12/1/61)  โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update12/1/61)  โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update12/1/61)  โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร
   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(update27/09/60) โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สาธารณะตำบลร่องฟอง ลักษณะงานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
ตำบลร่องฟอง

(update27/09/60 โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ตามแบบ อบต.ร่องฟอง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(update15/09/60) โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ถมหินคลุกและกากยาง)
(update11/09/60) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ร่องฟอง
(update31/07/60) ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(update31/07/60) ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๔
(update20/07/60) ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง มีความประสงค์จำดำเนินการจัดหาพัสดุโดย
วิธีสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ
(update18/07/60) ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน 4 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำชำ ม.๔ อ.เมือง จ.แพร่
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.๓ เชื่อม ม.๑ อ.เมือง จ.แพร่
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.๔ อ.เมือง จ.แพร่
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.๔ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
(update17/01/60) ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ
(update7/07/60) โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย อบต.ร่องฟอง
(update4/07/60) โครงการกำจักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ
(update13/06/60) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update8/03/60) ประกาศการจัดหาพัสุโดยการตกลงราคาจำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 1 ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
(update18/10/2559) ประกาศการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องฟอง
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (update 16/12/2558)
(update 29/6/2558)  ประกาศฯสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร
รายละเอียด ปล.4 ปล.5
2.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาประจำตำบลร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยการถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
รายละเอียด ปล.4 ปล.5
4.ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รายละเอียด ปล.4 ปล.5
...รายละเอียด..

(update 1/5/2558)  ประกาศฯสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน ๕ โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
1.ก่อสร้างวางท่อคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
4.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

....รายละเอียด..

(update 18/3/2558) ประกาศฯสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
๒ ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
๓ ก่อสร้างวางท่อคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
๔ ก่อสร้างวางท่อคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
๕ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
๖ ก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ ๒ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

....รายละเอียด..