ประวัติองค์กร
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
       - รายงานทางการเงิน
       - แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผล
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
      - แผนการดำเนินงาน
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      - แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.นการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 

  ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
 
 

 
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ประจำปี 2563   ---องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่
(ข้อมูล ณ 15 มิ.ย.63)--
ประจำปี 2562   --- องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ---
ประจำปี 2561   --- องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ---