ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ประจำปี 2562
--- องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ไม่มีการโดนร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ---

ประจำปี 2561

--- องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  ไม่มีการโดนร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ---