ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
       - รายงานทางการเงิน
       - แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผล
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
      - แผนการดำเนินงาน
      - แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2563  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชน ทุกหมู่เหล่า โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน  กลุ่มอาชีพ  นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ  ณ  ลานศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันศุกร์ที่  23 ตุลาคม พ.ศ.2563

   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

   

 
อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์โอท๊อป หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหาร อบต.ร่องฟอง สภา อบต.ร่องฟอง พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ร่องฟอง ฝ่ายปกครอง ต.ร่องฟอง ต.น้ำชำ อสม.ต.ร่องฟอง ต.น้ำชำ รพ.สต.ร่องฟอง รพ.สต.น้ำชำ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องฟอง แกนนำสภาเด็กและเยาวชนพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ต.ร่องฟอง ต.น้ำชำ
   
         
   
   
   
   
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประดับธงชาติบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีแนวปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  (update 8/09/63)
  
     
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สวนป่าอบต.ร่องฟอง (บ่อขยะเก่า) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหารอบต.ร่องฟอง สมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ร่องฟอง และตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ (update 11/08/63)
     
   
   
   
   
   
   
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ได้ร่วมมือกันเก็บขยะมูลฝอย ตามเส้นทางสายหลัก อบต.ร่องฟอง - ปากทางเข้าบ้านร่องฟอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กำนันผู้ใหญ่บ้านร่องฟอง ผู้นำชุมชน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และประชาชนจิตอาสา  (update 24/07/63)
 
   
   
   
   
   
เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและเจ้าที่ ในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  (update 22/07/63)
   
   
   
   
   
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดน้ำชำ และวัดร่องฟอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง ข้าราชการพนักงานอบต.ร่องฟอง ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องฟอง  (update 3/07/63)
     
  

     

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาตามโครงการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง ข้าราชการพนักงานอบต.ร่องฟอง
ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ  (update 30/06/63)
  
     
      
    
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน นำหน้ากากอนามัยที่จัดทำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สวมใส่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  (update13/03/62)
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีจริยธรรม  ณ  สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 (update13/03/62)
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง..
.