การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง 
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ
“การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการ
ต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลง
แผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดัน
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก
เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้
ู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล
ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่
ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ิของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน
โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
1.  แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
2.  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
3.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
4.  เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง
5.  รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 
แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
1.  คู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
2.  คู่มือการใช้งาน word 2007 
3.  คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
4.  การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
5.  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
1.  ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม อบต.ร่องฟอง
2.  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
3.  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560)
4. แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2.  คุ่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 6
3.  คุ่มือจัดรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 5
4.  คู่มือการเดินทางไปราชการ
5.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ พ.ศ.2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวย้อนหลัง [1] [2] 3