คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร
       
 
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน รายละเอียด
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ รายละเอียด
2.การขอใบอนุญาตรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายละเอียด
3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียด
4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ รายละเอียด
5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียด
6.การรับชำระภาษีป้าย รายละเอียด
7.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายละเอียด
8.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รายละเอียด
9.การแจ้งดัดแปลงอาคาร รายละเอียด
10.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร รายละเอียด
 
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนแก้ไข๒๕๕๙ รายละเอียด
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ รายละเอียด
2.การขอใบอนุญาตรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายละเอียด
3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียด
4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ รายละเอียด
5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียด
6.การรับชำระภาษีป้าย รายละเอียด
7.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายละเอียด
8.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รายละเอียด
9.การแจ้งดัดแปลงอาคาร รายละเอียด
10.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร รายละเอียด
11.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวย้อนหลัง [1] [2] 3