new
       
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนอุตสาหกรรม(งานตีเหล็ก)วันที่ 7 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
ในวันที่ 9 กันยายน 2561 เพื่อให้ได้ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และความสำคัญของเด็กเยาวชน
ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังความคิด และทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเจริญงอกงาม
เป็นเมล็ดพันธ์แห่งคุณธรรมจริยธรรมที่เผยแพร่ในสังคมไทยต่อไป (update 14/9/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ เมือถูกดำเนินการทางวินัย และ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (update 30/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
(การสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก)ประจำปี 2561 (update 27/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน
และการเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน วันที่ 19 สิงหาคม 2561 (update 21/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่สตรีตำบลร่องฟอง
สตรีตำบลน้ำชำ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรี
และครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 (update 21/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 (update 17/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
(update 14/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการสือบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2561
(update 1/8/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการกำจัดผักตบชวา ไม่ทิ้งขยะ/ตัดกิ่งไม้ ปล่อยน้ำเสียทิ้งลงในแหล่งน้ำ
(คลองจะสวยใสหากประรัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา)อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) สมาชิกสภาๆประชาชนตำบลร่องฟอง
  พนักงานอบต.ร่องฟอง ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในลำห้วยร่องฟอง ซึ่งมีความยาว 1.5 กม. ในวันที่ 4 – 6 ก.ค.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ประชาชนตำบลร่องฟอง-ตำบลน้ำชำ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2561
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และผู้ใหญ่บ้าน
กำนันตำบลร่องฟอง ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดอบรมโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว
วันที่ 12 มิ.ย. 61 (update 15/6/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
ณ วัดร่องฟอง อ.เมือง จ. แพร่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (update 30/5/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
(การปักผ้าด้วยมือแบบพื้นบ้าน) ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลน้ำชำ วันที่ 28-29 พ.ค. 61 (update 1/6/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองครงการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ 2 (update 2/4/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนวัยใส ใสใจเพศสัมพันธ์ ป้องกันเอดส์
(update 28/3/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2561
การย้อมผ้าครามเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการมัด,เขียน,พิมพ์,ย้อมสีคราม (update 22/3/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดประเทศไทยไลน์ขยะ
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 (update 13/3/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (update 12/3/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (update 5/3/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
(update 14/2/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลร่องฟอง การทำขนมวุ้นแฟนชี
และการทำไม้ถูพื้นจากเศษผ้า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (update 15/2/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม การสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ป่าตำบล
น้ำชำ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (update 12/2/2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาการท่องเที่ยวมาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลร่องฟอง
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์2564 (update 8/2/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง "จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ
และรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุม อบต.ร่องฟอง โดยท่านนายกประชิต กาทองทุ่ง นายกอบต.ร่องฟอง
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ประจำปี ๒๕๖๐ (update5/9/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร
ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560
(update1/8/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมพัฒนาบรรจุภันฑ์สินค้า
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
(update25/8/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐"
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
   การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจำปี ๒๕๖๐ (update14/6/2560)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านทุ่งศรี จ.แพร่ อบต.เมืองพาน และบ้านโป่งศรีนคร จ.เชียงราย ระหว่างวันที่
26-27 พ.ค.2560 
(update9/6/2560)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐"
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๐"
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๐"
วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณี หรือฮีตฮอยปี๋ใหม่เมืองในภาคเหนือนั้น ประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
ตำบลน้ำชำ-ตำบลร่องฟอง ได้ช่วยกันจัดขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัด ซึ่งในขบวนจะประกอบด้วยขบวน
น้ำอบน้ำหอม ขบวนตุงไชย ขบวนฟ้อนรำ การแสดงการละเล่นต่างๆ เพื่อทำบุญ ทำพิธีสรงน้ำพระธาตุ
พระพุทธรูป รดน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์ สามเณรและผู้หลักผู้ใหญ่ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐
จัดขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัดน้ำชำ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ จัดขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัดร่องฟอง

(update24/4/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "จังหวัดสอาด " นางประชิต การทองทุ่ง นายกองการบริหาร
ส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมคณะบริหาร พนักงาน ประชาชน ตำบลร่องฟอง ร่วมกันทำความสอาดเก็บขยะ กวาดถนนสาย
ร่องฟอง-แพะเมืองผี ตามนโยบาย"จังหวัดสอาด 3Rs ประชารัฐ" และเพื่อต้อนรับเทศกาสงกรานต์ ปี่ใหม่เมือง

(update10/4/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ" พื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย นายอนุวัฒน์ วงศ์วรรณ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
(update10/4/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
(update14/2/2560)
อบต.ร่องฟอง นำกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน ผู้บริหารอบต. สมาชิกสภาอบต. และพนักงานอบต. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ณ บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ 8 กันยายน 2559

(update12/\9/2559)
องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามัติร่างรัฐธรรมนูญ
ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่
(update5/8/2559)
องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
ประจำปี ๒๕๕๙
(update29/7/2559)
องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการสืบทอดประเพณีทางศาสนาถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
(update21/7/2559)
องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการ " รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครม ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
(update21/7/2559)
 
 
องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและการทำ
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม อบต.ร่องฟอง และวันที่ 14 มิ.ย. 2559 ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ต.น้ำชำ รพ.สต.น้ำชำ (update /15/6/2559)
 

องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ล้านนาให้คงใว้ จึงกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง,วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง และวัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ล้านนาอย่าทั่วถึง จึงจัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัด ประเพณีขนทรายเข้าวัด งานฉลองสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรพรเจ้าอาวาสวัด ผู้สูงอายุ การแข่งขันจิสะโป้ก
(update /22/4/2559)

การแข่งขันจิสะโป้ก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง วันที่ 12 เมษายา 2559

 
ขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 13 เมษายา 2559
 
ขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 15 เมษายา 2559
 
 

องค์การยริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ล้านนาให้คงใว้ จึงกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง,วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง และวัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ล้านนาอย่าทั่วถึง จึงจัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัด ประเพณีขนทรายเข้าวัด งานฉลองสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรพรเจ้าอาวาสวัด ผู้สูงอายุ การแข่งขันจิสะโป้ก
(update /22/4/2559)

การแข่งขันจิสะโป้ก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง วันที่ 12 เมษายา 2559

 
ขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 13 เมษายา 2559
 
ขบวนแห่สงกรานต์เข้าวัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 15 เมษายา 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตะหนักให้คุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู รู้คุณ ต่อผู้สูงอายุ เป็นผู้ซึ่งสืบทอดวัฒนธรรม ประชาชนในตำบลร่องฟอง  และตำบลน้ำชำ  นายกอำเภอเมืองแพร่  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง (update 19/4/2559)
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดงานโครงการกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ร่องฟอง-น้ำชำเกมส์  เพื่อสร้างความสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลร่องฟอง  และตำบลน้ำชำ  โดยได้เกียรติจากนายอนุวัฒน์  วงค์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำชำ (update 8/2/2559)

 
    องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  โดยได้รับเกียรติจากนายทรงฤทธิ์  แก้วสุทธิ  นายอำเภอเมืองแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำชำ  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ในวันที่ 27 มกราคม 2559  (update 1/2/2559)

 
    องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สร้างฝายชะลอน้ำ)  เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและกักเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า  โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองตำบลน้ำชำ  ประชาชนตำบลน้ำชำ  และหน่วยงานราชการต่างๆ  ในวันที่ 15 มกราคม 2559 
(update 1/2/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2558 วันที่ 9-15 เม.ย. 58
กิจกรรม การแข่งขันสะโป้ก ณ สนามกีฬาตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม สงค์น้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วัดน้ำชำ วัดร่องฟอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.บ้านร่องฟอง ร.ร.บ้านน้ำชำ ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด " ร่องฟอง - น้ำชำ เกมส์ " อ่านต่อ
ข่าวย้อนหลัง [1]  2  [3]