ch

(update 9/06/2563) ประกาศ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง(ตำแหน่งนายช่างโยธา)

ch (update 18/03/63)  ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเพือเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ch (update 11/03/63)  ประกาศ เรื่องรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง ประจำปีการศึกษา 2563
ch (update 4/02/63) ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ch (update 30/01/63) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ch (update 27/01/63)  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ch

(update 6/01/63)  ประกาศเรื่อง รายงานงานเงินประจำปี 2561 และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ch (update 3/01/63)  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัด
ch

(update18/11/62)  ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอราคาขายพัสดุ - ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ch

(update 5/11/62)  ประกาศเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ch ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
(update31/10/62)
ch ประกาศเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(update6/08/62)
ch ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(update2/08/62)
ch ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(update3/07/62)
ch ประกาศเรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสร
(update30/10/61)
ch ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)(เพิ่มเติม)
(update24/10/61)
ch ประกาศเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ
(update24/10/61)
ch ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (update4/10/61)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำเหน่ง แม่ครัว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
(update18/12/60)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำเหน่ง แม่ครัว
(update12/12/60)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อสังจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (update21/11/60)
ch ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๙
ch ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานจัางตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (update 14/7/2559)
ch ประกาศอบต.ร่องฟอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ (update 11/7/2559)
ch ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (update 16/6/2559)