ปีงบประมาณ 2562

 
ฟแผนดำเนินงานประจำปี 2562

ฟแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564)    ฉบับเพิ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1    ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่2    

      ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่3

 

ปีงบประมาณ 2561

ฟรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561
ฟรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
ฟแผนดำเนินงานประจำปี 2561    (ผด 1 ผด 2 ผด 2-1)
ฟแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564)
 
 

ปีงบประมาณ 2560

 
ฟ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25560-2562) ฉบับเต็ม

ปีงบประมาณ 2559

ฟ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ฉบับเต็ม

ปีงบประมาณ 2558

ฟ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับเต็ม

ปีงบประมาณ 2557

ฟ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ฉบับเต็ม

ปีงบประมาณ 2556

 

ปีงบประมาณ 2555

 

ปีงบประมาณ 2554

  ฟ แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ฉบับเต็ม       บทที่ 5 แผนงาน/โครงการ  
  ฟ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ฉบับเต็ม     
  ฟ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (พ.ศ. 2554-2557) ฉบับเต็ม