Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

>>> Link <<<

 
                            

สรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการ 

 
    ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
               - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
               - สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player