ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
       - รายงานทางการเงิน
       - แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      - แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 
 
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
 
 

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
   
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
มาตราการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตราการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่องฟอง

มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง

มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561