โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้แก่นายกให้แก่รองนายกปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดวินัย
ประกาศคณะกรรมการกลางให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลิอก พ.ศ.2560
แนวทางปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.ร่องฟอง ประจำปี 2564-2566
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ( ฉบับปรับปรุง ครั้ง ที่ 2 )
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศแนวทางประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
แผนการจัดองค์ความรู้อบต.ร่องฟอง
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.ร่องฟอง ประจำปี พ.ศ.2561 2563
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ อบต.ร่องฟอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63)
รายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการติดตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล