ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการประชาชน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดือน / ราย
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
ม.ค.65
ก.พ.65
มี.ค.65 
เม.ย.65
พ.ค.65 
มิ.ย.65
ก.ค.65 
ส.ค.65
ก.ย.65
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,122 ราย 1,121 ราย 1,124 ราย 1,125 ราย 1,125 ราย 1,131 ราย 1,135 ราย          
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 192 ราย 192 ราย 192 ราย 195 ราย 193 ราย 193 ราย 189 ราย          
การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย 11 ราย          
ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - 112 ราย 345 ราย 264 ราย          
ผู้ชำระภาษีป้าย - - - - 8 ราย 98 ราย 9 ราย          
การขออนุญาตก่อสร้าง

3 ราย

4 ราย 5 ราย 3 ราย 4 ราย 7 ราย 3 ราย          
การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำ 2 ราย 3 ราย 4 ราย 4 ราย 4 ราย 3 ราย 3 ราย          

 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
ประจำปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564 
2565
2566 
2567 
2568 
     
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
875 ราย
905 ราย
1,014 ราย
1,056 ราย
1,111 ราย
     
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
200 ราย
186 ราย
185 ราย
189 ราย
192 ราย
     
การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
10 ราย
10 ราย
10 ราย
11 ราย
11 ราย
     
ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - 596 ราย
667 ราย
     
ผู้ชำระภาษีป้าย
94 ราย
104 ราย
101 ราย
104 ราย
120 ราย
     
การขออนุญาตก่อสร้าง
18 ราย
32 ราย
20 ราย
46 ราย
56 ราย
     
การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำ
-
-
364 ลบม.
118 ครั้ง
25 ครั้ง