ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - โครงสร้างหน่วยงาน
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
แผน/ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
       - รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - แผนป้องกันการทุจริต
       - รายงานทางการเงิน
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
      - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ร่องฟอง
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(UPDATE 7/09/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนายจรัส ชุ่มใจ ถึงโรงสูบน้ำอบต.ร่องฟอง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(UPDATE 7/09/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาสาธารณะเพื่อบริการประชาชน
(UPDATE 24/07/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ สำนักงาน อบต.ร่องฟอง
(UPDATE 21/07/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมารศรี คำยวง ถึงบ้านนางบุญฝ้าย พรมสุ
(UPDATE 21/07/64) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเชิด สาใจ ถึงบ้านนายสมบัติ สาใจ
(UPDATE 21/07/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท โฮ้งจิก
(UPDATE 21/07/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตรอก) ซอยบ้านนายดุสิต ยาโน
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดตั้งแต่ปากซอยข้างบ้านด.ต.สาโรจน์ รัตนวงค์
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หน้าบ้านด.ต.สาโรจน์ รัตนวงค์
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนายสถิต ถึงลำเหมืองสาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่สวนนางละเอียด เชื้อทอง
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด ตั้งแต่บ้านนายบุญเทียบ กาทองทุ่ง ถึงบ้านนางมี สิงห์คำ
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หน้าตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ ตั้งแต่บ้านนางวิราพร วุฒิ ถึงบ้านนายชัยพฤษ สุวรรณรัตน์
(UPDATE 21/06/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(UPDATE 7/4/64) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย22 ขวา ด้าน LT หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 4/02/64)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(UPDATE 22/01/64)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ
(UPDATE 21/01/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 4/02/64)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(UPDATE 22/01/64)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ
(UPDATE 21/01/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง
(UPDATE 15/1/64) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(UPDATE 19/10/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 1/10/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ
(UPDATE 16/09/63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 14/09/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลาง
(UPDATE 20/07/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(UPDATE 18/07/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและกำแพงดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง
(UPDATE 30/04/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์
(UPDATE 30/04/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร
(UPDATE 30/04/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่
(UPDATE 30/04/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่
(UPDATE 17/04/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง
(UPDATE 10/04/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(update 16/03/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลร่องฟอง อำภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update 16/03/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update 16/03/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update 16/03/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการขุดลอกและก่อสร้างหินยาแนว หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ)หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 13/03/63) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
(UPDATE 24/02/63) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(update 14/02/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทานซอย 22 ขวา ด้าน LT หมู่ที่ 2 เซื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง กว้าง 4 เมตรยาว 455 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(UPDATE 13/03/63) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
(UPDATE 24/02/63) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 22 ขวา ด้าน LT หมู่ที่ 2 เซื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง
(update 14/02/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทาน
หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันภัย หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(update 22/01/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
(UPDATE 20/01/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3
(UPDATE 7/10/62) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
(UPDATE 2/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(UPDATE 16/08/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน                                          
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตารางแสดงงบประมาณ

(UPDATE 19/07/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
อกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตารางแสดงงบประมาณ

(UPDATE 6/07/62) ประกาศ!!!  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
(UPDATE 23/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
(UPDATE 7/08/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน               
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตารางแสดงงบประมาณ
(UPDATE 7/06/62) ประกาศ!!!  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
(UPDATE 29/04/62) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(update 4/04/62)ตารางแสดงงบประมาณโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย)    - คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 ยาว 44 เมตร บ้านร่องฟอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
(UPDATE 18/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(UPDATE 3/01/62) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 ยาว 44 เมตร บ้านร่องฟอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(update 24/05/62) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.4 ต.น้ำชำ
(update 4/04/62) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ม.3 ต.น้ำชำ
(update19/11/61) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update19/11/61) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ
(update19/11/61) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ (เริ่มจากบ้านนางบัวแฝง - บ้านนางสว่าง)
(update19/11/61) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ (เริ่มจากบ้านางแสงเวียน - นางนิภา)
(update19/11/61) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ (เริ่มจากบ้านนางสมบูรณ์ - นางหลั่น)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(update 27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ

(update 27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
.
(update27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสระน้ำสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการถมดินสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ
(update27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 เชื่อมต่อ หมูที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสระน้ำสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update27/6/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการถมดินสนามกีฬาตำบลร่องฟอง

(update2/3/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.๔ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
(update 2/3/61)  ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมเสนอราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
(update28/2/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง (1)
(update28/2/61)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง (2)
(update28/2/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(update28/2/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ร่องฟอง ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตรฝายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ
(update25/1/61)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(update25/1/61)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง
(update22/1/61)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. เพื่อทดแทนฝาเดิมที่ชำรุด เสียหาย จำนวน 340 ฝา
(update12/1/61)   ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update12/1/61)    ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
(update12/1/61)    ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร
 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(update27/09/60)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สาธารณะตำบลร่องฟอง ลักษณะงานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update27/09/60)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ตามแบบ อบต.ร่องฟอง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(update15/09/60)  ราคากลางและก่ารคำนวนราคากลางโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ถมหินคลุกและกากยาง)
(update11/09/60)  ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ร่องฟอง
(update9/08/60)  รายงานผลพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

(update18/07/60)  ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำชำ ม.4 อ.เมือง จ.แพร่
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.3 เชื่อม ม.1 อ.เมือง จ.แพร่
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.4 อ.เมือง จ.แพร่
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.4 ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่

(update31/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(update31/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๔
(update31/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(update31/07/60)  ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 4
(update20/07/60)  ประกาศข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง มีความประสงค์จำดำเนินการจัดหาพัสดุโดย
วิธีสอบราคา จำนวน 4 โครงการ
(update18/07/60) ประกาศการจัดหาพัสดุโดย วิธีสอบราคา จำนวน 4 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำชำ ม.๔ อ.เมือง จ.แพร่
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.๓ เชื่อม ม.๑ อ.เมือง จ.แพร่
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องฟอง ม.๔ อ.เมือง จ.แพร่
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจร แบบ AC ม.๔ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
(update17/01/60)  ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ
(update7/07/60)   โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย อบต.ร่องฟอง
(update4/07/60)   โครงการกำจักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ
(update13/06/60)   โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลร่องฟอง
(update8/03/60) ประกาศการจัดหาพัสดุโดยการตกลงราคาจำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด หมู่ที่ 1 ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
(update18/10/2559)  ประกาศการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องฟอง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

(update 23/9/2558) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการจัดหารถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮโดรลิคพร้อมติดกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า เอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสายแบบระบบไร้สาย จำนวน 9 จุด ประจำปี พ.ศ. 2558
(update 4/9/2558) ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสายแบบระบบไร้สาย จำนวน 9 จุด 
ประจำปี พ.ศ. 2558
(update 21/9/2558) ประกาศรายงานผลพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสายแบบระบบไร้สาย จำนวน 9 จุด  ประจำปี พ.ศ.2558
(update 11/8/2558) ประกาศ รายงานผลพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ ประจำปี พ.ศ.2558
(update 23/7/2558)  ประกาศสอบราคาจ้างหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำประจำปี พ.ศ.2558
(update 26/12/2557) ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ ประจำปี พ.ศ. 2558
(update 11//8/2558) รายงานผลพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ ประจำปี พ.ศ. 2558
(update 23/7/2558)  ประกาศฯสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำประจำปี พ.ศ.2558. 
(update 16/7/2558) รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
(update 29/6/2558)  ประกาศฯสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการประจำปี พ.ศ. 2558
1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่   ปร.4 ปร.5 
2.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่   ปร.4 ปร.5
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาประจำตำบลร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่   ปร.4 ปร.5
4.ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่   ปร.4 ปร.5