นายสรันท์ แสงคำมา
ประธานสภาองค์การบรืหารส่วนตำบลร่องฟอง

 

นายชาติ เหมืองหม้อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง


นายอดุลย์ เมืองใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 1 ตำบลร่องฟอง

นางสาวสมจิต เหมืองหม้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 1 ตำบลร่องฟอง

นายเอกชน ลือโฮ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 2 ตำบลร่องฟอง

นายศิลป์ นาแหลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 2 ตำบลร่องฟอง

นายเอกชัย มะโนโฮ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง

นายธงชัย คำสีวาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 3 ตำบลร่องฟอง

นายทองหลาด เสนาธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 4 ตำบลร่องฟอง

นางสาวธวภัทร รอดทุกข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 4 ตำบลร่องฟอง

ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์ ปัญญาเพ็ชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 5 ตำบลร่องฟอง

นายรุ่งโรจน์ คำปันปู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 1 ตำบลน้ำชำ

นายถนอม เหมืองหม้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 2 ตำบลน้ำชำ

นายชูชาติ คำยวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 2 ตำบลน้ำชำ

นายสุรชัย คำยวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 3 ตำบลน้ำชำ

นายพิชิต ชุ่มใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
หมู่ 4 ตำบลน้ำชำ