วิสัยทัศน์ : “ อุตสาหกรรมก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง สู่ประชาคมอาเซียน

 

ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ข้อมูลชุมชน
       -  ข้อมูลทั่วไป
       - สถานที่ท่องเที่ยว
       - ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
ข้อมูลบุคลากร
       - ผู้บริหารองค์กร
       - สมาชิกสภาอบต.
       - บุคลากร อบต.
ข่าว / ประกาศ
       - ข่าวประชาสัมพันธ์
       - ข่าวและประกาศ
       - รายงานทางการเงิน
       - แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      - รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
      - แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
      - รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนงาน / รายงาน
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น
      - ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
      - แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
      - แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
 
 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4< | | | | | | | | | แสดงทั้งหมด | | | | | | | | | 3  
 
  4< | | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564 | | | | | | | | | 3   4< | | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด | | | | | | | | | 3
 
    3| | |   | | |4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย22 ขวา ด้าน LT หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (UPDATE 4/02/64)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (UPDATE 22/01/64)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ  (UPDATE 21/01/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยฯ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (UPDATE 4/02/64)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (UPDATE 22/01/64)  ประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ  (UPDATE 21/01/64)  ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

(UPDATE 19/10/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(UPDATE 1/10/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(UPDATE 16/09/63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(UPDATE 14/09/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง

(UPDATE 20/07/63) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(UPDATE 18/07/63) ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและกำแพงดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องฟอง