สำนักงานปลัด
กองคลัง
งานการเจ้าหน้าที่
งานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีภาษีป้าย
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลการจัดข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง คู่มือการปฏิบัติงานการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e – LAAS) ด้านรายรับ
คู่มือการปฏิบัติงานการลา คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2556
คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
งานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายสมทบเงินประกันสังคมและวิธีการเขียนเช็ค
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAs และการบันทึกบัญชีด้วยมือ
  คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลและการใช้รถยนต์ราชการ คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAs และการทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง
คู่มือการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ศัตรูพืชระบาด) คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
ช่วงเทศกาลปีใหม่
กองช่าง
งานนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานสายงานผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติ ระบบ e-laas
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผน
คู่มือการปฏิบัติงานการกรอกแบบรายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.2
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการกรอกแบบรายงาน ข้อมูลด้านบุคลากร ข้าราชการ/พนักงานครู
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.3
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.(e-plan)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานพัฒนาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการ คู่มือการปฏิบัติงานการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.1
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ Online)
คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
งานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
  คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคการประสานงาน
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับ การส่ง การเก็บและการทาลายหนังสือราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – การส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
คู่มือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
คู่มือการปฏิบัติงานการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินโครงการ
ในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
คู่มือการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LongTermCare: LTC)
คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดการเหตุรำคาญ