(update 10/07/63) ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต.ร่องฟอง
(update 01/06/62) ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์อบต.ร่องฟอง
(update 01/06/62) ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อบต.ร่องฟอง พ.ศ.2562
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
   
ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2560
เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560
เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2556
เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551
เรื่องสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551
 
 

กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติงาน

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ.2552
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนายให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561