ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2563
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 อบต.ร่องฟอง นำโดย นายกประชิต กาทองทุ่ง นายก อบต.ร่องฟอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และ อถล. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เส้นทางเข้าสู่ วน.อุทยานแพะเมืองผี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย วาระจังหวัด "เมืองแพร่เมืองงาม"  (update 2/1/64)
   
   
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง  จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2563  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชน ทุกหมู่เหล่า โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน  กลุ่มอาชีพ  นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ  ณ  ลานศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันศุกร์ที่  23 ตุลาคม พ.ศ.2563 (update 26/10/63)
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

   

 
อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์โอท๊อป หมู่ที่ 4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหาร อบต.ร่องฟอง สภา อบต.ร่องฟอง พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ร่องฟอง ฝ่ายปกครอง ต.ร่องฟอง ต.น้ำชำ อสม.ต.ร่องฟอง ต.น้ำชำ รพ.สต.ร่องฟอง รพ.สต.น้ำชำ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องฟอง แกนนำสภาเด็กและเยาวชนพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ต.ร่องฟอง ต.น้ำชำ  (update 15/10/63)
   
         
   
   
   
   
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประดับธงชาติบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 (update 28/09/63)

   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีแนวปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  (update 8/09/63)
  
     
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สวนป่าอบต.ร่องฟอง (บ่อขยะเก่า) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหารอบต.ร่องฟอง สมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ร่องฟอง และตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ (update 11/08/63)
     
   
   
   
   
   
   
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ได้ร่วมมือกันเก็บขยะมูลฝอย ตามเส้นทางสายหลัก อบต.ร่องฟอง - ปากทางเข้าบ้านร่องฟอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กำนันผู้ใหญ่บ้านร่องฟอง ผู้นำชุมชน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และประชาชนจิตอาสา  (update 24/07/63)
 
   
   
   
   
   
เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและเจ้าที่ ในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  (update 22/07/63)
   
   
   
   
   
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดน้ำชำ และวัดร่องฟอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง ข้าราชการพนักงานอบต.ร่องฟอง ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องฟอง  (update 3/07/63)
     
  

     

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาตามโครงการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนางประชิต กาทองทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.ร่องฟอง ข้าราชการพนักงานอบต.ร่องฟอง
ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ  (update 30/06/63)
  
     
      
    
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน นำหน้ากากอนามัยที่จัดทำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สวมใส่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  (update13/03/62)
     
       
   
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีจริยธรรม    ณ  สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 (update13/03/62)

     
       
         
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เพื่อแจกจ่ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ให้แก่ครัวเรือน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ร่วมรับมอบ คือฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 (update25/12/62)
       
        
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชน ทุกหมู่เหล่า (update25/10/62)