(นางประชิต กาทองทุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.081-8842727

         
 

(นายสมาน ศิริสมาวรรณกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.081-9981502

(นางลัดดา วิภาสกุลเด่น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.089-8517898
 
 
 
         
(นายปราโมทย์ แก้วสุทธิ)
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
โทร.080-4996634

 

โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557